Chơi xướng hoạ nè mải miết vui
Gởi trao nguyền đượm lẫn thơm bùi
Lời trăng quyện khúc trầu cau lộng
Điệu gió mơn tình ái quãng khui
Khơi hứa hẹn lòng ươm phú trỗi
Lượn nhàn an trí dưỡng tâm ngùi
Ngời mơ ảo huyễn ngào ngon dạ
Chơi xướng hoạ nè mải miết vui

Vui miết mải nè xướng hoạ chơi
Dạ ngon ngào huyễn ảo mơ ngời
Ngùi tâm dưỡng trí an nhàn lượn
Trỗi phú ươm lòng hẹn hứa khơi
Khui quãng ái tình mơn gió điệu
Lộng cau trầu khúc quyện trăng lời
Bùi thơm lẫn đượm nguyền trao gởi
Vui miết mải nè xướng hoạ chơi

Thuận nghịch độc