Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 11/06/2016 01:44, số lượt xem: 553

Tranh lộng ngát tình điểm xuyết châu
Nhớ thương tràn mộng luyến trăng đầu
Vành thương đượm nắng ngào ngon cõi
Nẻo ái bồng hương quấn quyện màu
Xanh thẫm thệ ngời luôn vọng ước
Thắm ươm nguyền lịm mãi xin cầu
Mành tơ diệu khúc hoà tiên tửu
Canh ngả ngớn lòng đắm nguyệt lâu

Lâu nguyệt đắm lòng ngớn ngả canh
Tửu tiên hoà khúc diệu tơ mành
Cầu xin mãi lịm nguyền ươm thắm
Ước vọng luôn ngời thệ thẫm xanh
Màu quyện quấn hương bồng ái nẻo
Cõi ngon ngào nắng đượm thương vành
Đầu trăng luyến mộng tràn thương nhớ
Châu xuyết điểm tình ngát lộng tranh

Thuận nghịch độc