Vắt cạn cho đời mấy giọt thơ
Trả ơn dương thế ngóng tim chờ
Thêm hương để đượm bao thanh sắc
Góp nhuỵ cho vàng những cánh mơ
Xới phả cỏ cây thời đắm lộng
Vun tràn hoa lá thuở bừng ngơ
Bồng bềnh nẻo lạc tình ngan ngát
Thỏng thảnh xa khơi vọng bến bờ

Thỏng thảnh xa khơi vọng bến bờ
Thân tằm nhả ngọc há làm ngơ
Kéo trăng dán mộng lung linh toả
Buộc gió neo tình sóng sánh mơ
Trà rượu lầu cao người đẹp luyến
Phách hoa thuyền mượt khách thương chờ
Dầm say hạ bút hoà tiên tửu
Vắt cạn cho đời mấy giọt thơ

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm