Phả mật Đường thi ngọt biếc tình
Cho hồn nhân thế toả huyền linh
Ngào thơm chuỗi mộng tràn dâng tính
Nồng đượm chồi mơ trỗi tượng hình
Lộng lẫy thiên đường lâng dạ định
Kiêu kỳ hạ giới khoả nàng xinh
Vàng trăng về đậu ngàn ân vĩnh
Khe khẽ lòng ngâm khúc ái bình

Khe khẽ lòng ngâm khúc dạ bình
Hoan đời biêng biếc ngập hồn xinh
Mầm thương nhú mọng vần khơi chính
Cánh nhớ vờn chao ý lộng hình
Khỏng khảnh lua đời ngan ngát nhỉnh
Ngơ ngù thả kiếp dạt dào linh
Trầm hương em hỡi trầm hương diệu
Phả mật Đường thi ngọt biếc tình

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm