Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 04/10/2016 08:52, số lượt xem: 993

Lòng quặn phút xa ái quyện sầu
Rỗng đời loang hận khổ tình đau
Mong gì có khúc thơm nồng khẩu
Ngóng được đâu tình rệu rã châu
Hồn rã mộng đời tim lặng máu
Lọng tàn mưa bão dạ lèn ngâu
Trông mùa đẹp lại vầy hoan ngẫu
Hồng đẫm giọt yêu đượm thắm màu

Màu thắm đượm yêu giọt đẫm hồng
Ngẫu hoan vầy lại đẹp mùa trông
Ngâu lèn dạ bão mưa tàn lọng
Máu lặng đời tim mộng rã hồn
Châu rã rệu hồn chi được ngóng
Ái nồng thơm khúc có gì mong
Đau tình khổ hận loang đời rỗng
Sầu quyện ái xa phút quặn lòng

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm