Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 19/03/2016 22:06, số lượt xem: 497

Dài nguyệt giấc thương luyến lịm trào
Đẫm nguyền nương bóng dõi hồn trao
Ngây ngù níu mộng cung khờ bủa
Thắm thiết lồng trăng sắc huyễn ngào
Đầy ái nghĩa duyên tràn ngọt trỗi
Rạng tình chăn gối lựng ngời chao
Lay huyền thảo mượt hương nồng phấn
Ngày đượm ngát thơm quấn quyện vào

Vào quyện quấn thơm ngát đượm ngày
Phấn nồng hương mượt thảo huyền lay
Chao ngời lựng gối chăn tình rạng
Trỗi ngọt tràn duyên nghĩa ái đầy
Ngào huyễn sắc trăng lồng thiết thắm
Bủa khờ cung mộng níu ngù ngây
Trao hồn dõi bóng nương nguyền đẫm
Trào lịm luyến thương giấc nguyệt dài

Thuận nghịch độc