Cân bằng trên dưới thuận lòng ưng
Chỉ bảo điều hay chỗ tiến dừng
Bằng hữu li bì hay ngớ tửng
Họ hàng từ tạ biến thành dưng
Tấn tuồng thế sự bày ra chứng
Yến ẩm đài trang nhớ giữ chừng
Với kẻ bầy tôi hoài độ lượng
Thảo thơm ký ức mãi như từng

Chứa chan tến tiệc ái mơ từng
Cảm tạ ân nguyền chẳng dửng dưng
Ký gởi lòng tim ngời vạn hứng
Tấn công gan ruột thoả vô chừng
An bài lượng thứ đâu nào ngại
Mải miết chỉ nam chẳng thể dừng
Ly chén rượu đầy hoan lạc phả
Đôi nhà cân xứng mãi hoài ưng

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Bát đồng âm