Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 02/04/2018 14:08, số lượt xem: 336

Ta đãi bậu lòng trỗi phím quen
Thoảng mơ dìu lịm ánh gương đèn
Thềm sương lướt dịu ngào ngon phả
Nẻo nguyệt hoan ngời mải miết chen
Đêm dạ thoả nồng chan chứa vẩy
Sáng tim lừng huyễn thiết tha chèn
Mềm môi diễm tuyệt ngời cung cấm
Thêm dậy ái tình mộng Trắng-Đen

Đen-Trắng mộng tình ái dậy thêm
Cấm cung ngời tuyệt diễm môi mềm
Chèn tha thiết huyễn lừng tim sáng
Vẩy chứa chan nồng thoả dạ đêm
Chen miết mải ngời hoan nguyệt nẻo
Phả ngon ngào dịu lướt sương thềm
Đèn gương ánh lịm dìu mơ thoảng
Quen phím trỗi lòng bậu đãi ta

Thuận nghịch độc