Cầm thư đàn địch dưới non tà
Cờ quạt kỳ phùng suốt buổi qua
Bảng lảng thi thơ nồng tứ lạ
Triền miên rượu tửu đẫm môi ngà
Trăng đùa nguyệt sáng bừng sao lạ
Thuỷ gợn nước ngời rạng cõi xa
Nổi gió cho làn phong níu thả
Thùa vân lờ lượn quyến mây sà

Thùa vân lờ lượn quyến mây sà
Nhân nghĩa ươm người lộng tiếng qua
Yêu dấu phùng uyên nồng ái lả
Cầu ân ngộ phước ngọt ân ngà
Giang tay đón lấy nguồn sông cả
Xuống biển mơ tìm ánh hải xa
Trời hiệp thiên đường lâng mắt má
Cầm thư đàn địch dưới trăng tà

Liên hoàn – Hán<=>Việt - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm