Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/10/2021 16:22, số lượt xem: 183

Tàu kia ngẫm lại còn thua chó
Đoạn cảnh qua về khinh lũ nó
Giữa mặt hô hào kiểu giúp cho
Đằng lưng doạ dẫm màn đâm xỏ
Ngàn xưa ác độc diễn gian trò
Dạ rỗng điên khùng khua lắm mỏ
Dũng lược người Nam thẳng cánh cò
Cùng nhau giữ biển màng chi khó

Cùng nhau giữ biển màng chi khó
Hãy gộp căm hờn phang toác mỏ
Ỷ hỗn quân cuồng súng đạn ho
Đem nhiều hạm lớn giàn khoan xỏ
Hô hào vũ lực đốt thành tro
Giục giã toàn dân tìm khử nó
Lỡ bước phen này thảm mặt mo
Tàu kia ngẫm lại còn thua chó