Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/06/2024 17:30, số lượt xem: 27

Bên ruộng vẫy chào đón hạ sang
Vụ chiêm ngời nắng rực thôn làng
Bền lưu luyến dạ choàng mơ ước
Rợp mải mê lòng rộn vác mang
Trên dưới đượm tình son sắt thảo
Lúa bông đầy bãi thướt tha vàng
Rền ngân nhạc diễm chiều thơm ngát
Nên dựng cảnh đời giữa dội vang

Vang dội  giữa đời cảnh dựng nên
Ngát thơm chiều diễm nhạc ngân rền
Vàng tha thướt bãi đầy bông lúa
Thảo sắt son tình đượm dưới trên
Mang vác rộn lòng mê mải rợp
Ước mơ choàng dạ luyến lưu bền
Làng thôn rực nắng ngời chiêm vụ
Sang hạ đón chào vẫy ruộng bên