Nguyệt lặng tầng không buốt lạnh này
Chi còn mơ đắm thuở ngù ngây
Tình trao dạ khúc tình trao đượm
Ái gởi xuân lòng ái gởi say
Huyễn ảo sương mờ tha thắt mộng
Hư huyền giấc ảo nhạt nhoà mây
Níu van có mấy ngàn xưa lặng
Chao chác ta ơi nhớ guộc gầy

Chao chác ta ơi nhớ guộc gầy
Gom tình trả hết giữa trời mây
Lười buông thơ nhạt nào đâu hiểu
Biếng nhấp rượu tàn chẳng đủ say
Khúc hát không còn mơ khát vọng
Điệu đàn sót lại thảm khờ ngây
Lòng ta man mác sầu cô lẻ
Nguyệt lặng tầng không buốt lạnh này

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm