Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Sử (4)
Đăng ngày 01/04/2018 14:10, số lượt xem: 566

Đại Cồ Việt sáng lộng ngàn mây
Chinh chiến gian nan tỏ chí đầy
Bốn hướng giặc thù đau nỗi đấy
Mười hai sứ loạn chính là đây
Lẫy lừng kế hiểm anh hùng dậy
Dõng dạc mưu cao nhiệt huyết bày
Quyết dẹp tan tành quân rộn quẩy
Cuối triều Ngô đế lửa tràn bay

Cuối triều Ngô đế lửa tràn bay
Họp tại Hoa Lư mật kế bày
Bộ Lĩnh xuất thần anh kiệt đấy
Tiên Hoàng khởi nghiệp chí hùng đây
Đánh đông hạ địch quân hành trẩy
Dẹp bắc thu dân chiến tích đầy
Vạn Thắng Vương đời tôn quý dậy
Đại Cồ Việt sáng lộng ngàn mây

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm