Vương nguyền luỵ ái khổ lòng đau
Tủi chạnh hờn trăng tẻ nhạt màu
Thường mộng úa tan mờ phận số
Nguyện thề vơi tản mịt trầu cau
Hương tàn nát rã thơm ngời lặng
Sắc vợi trầm tê đắng nghẹn nhàu
Đường mật thuở xưa ngùi lịm tắt
Nương tình gặp lại hẹn đời sau

Sau đời hẹn lại gặp tình nương
Tắt lịm ngùi xưa thuở mật đường
Nhàu nghẹn đắng tê trầm vợi sắc
Lặng ngời thơm rã nát tàn hương
Cau trầu mịt tản vơi thề nguyện
Số phận mờ tan úa mộng thường
Màu nhạt tẻ trăng hờn chạnh tủi
Đau lòng khổ ái luỵ nguyền vương

Thuận nghịch độc