Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 14/05/2016 04:12, số lượt xem: 515

Anh về vọng nhớ trải vời xa
Mãi nuối tình xưa thuở hiệp nhà
Lành nẻo mộng hoan dào dạt bướm
Đượm triền mơ luyến ngạt ngào hoa
Canh dìu dặt ái thơ lồng rượu
Gió ngát ngan lòng phú quyện ta
Hanh nắng khoả hồn loang ước nguyện
Nhành môi biếc đẫm thảo thơm quà

Quà thơm thảo đẫm biếc môi nhành
Nguyện ước loang hồn khoả nắng hanh
Ta quyện phú lòng ngan ngát gió
Rượu lồng thơ ái dặt dìu canh
Hoa ngào ngạt luyến mơ triền đượm
Bướm dạt dào hoan mộng nẻo lành
Nhà hiệp thuở xưa tình nuối mãi
Xa vời trải nhớ vọng về anh

Thuận nghịch độc