Từng nghe núi Thiên Thai tiên ở
Dù bất tài muốn có kỳ duyên
Theo cô về động lâm tuyền
Chẳng như Lưu Nguyễn nửa niên đòi về

tửu tận tình do tại