Bàn mộc, bàn viết, bàn may
Bàn cắm dây điện gọi ngay: Bàn là
Nhận vào chút nóng lòng ta
Men theo nếp vải thẳng tà, bóng trơn!

Chẳng bao giờ tính thiệt hơn
Chẳng bao giờ nhận công ơn... Bàn là


Nguồn: Gởi thiên thần (thơ thiếu nhi), Phan Trung Thành, NXB Công an nhân dân, 2006