So se muốn gọt mới cầm bong
Cha mẹ còn trên sợ chút lòng
Thấu ruột mùi chua vằn vọt mãi
Đội đầu ơn thắm nể nang lòng
Buông dao chẳng gỡ mồm còn giãi
Giằn đá không hề dạ cũng long
Cỏ chửa đền xuân giương vướng gió
Bên tình bên hiếu nhắc chưa xong


Nguồn: Lê Ấm, Tây Hồ Phan Châu Trinh di thảo, Quy Nhơn, 1945