Phan Chu Trinh sang Pháp vào hạ tuần tháng 5-1911. Đến tháng 9-1914, những người cố thủ, nhân lúc ông không chịu đi lính một cách mù quáng, vu cho ông theo Đức, bắt giam ông vào khám tù quốc sự phạm (Prison de la Santé) hơn mười tháng. Tập thơ này gồm những bài ông sáng tác trong thời gian 10 tháng ở trong ngục Santé.