Trời già chực sẵn gánh gian nan
Danh vọng bao nhiêu cứ trút càng
Hai chữ họ tên muôn miệng ngợi
Trăm vành cay đắng một thân mang
Cây suông trăm thước tư mùa gió
Vàng đúng mươi phân nặng kiếp than
Càng rụi càng cay càng đắt giá
Xưa nay gừng quế ở nhân gian


Nguồn: Lê Ấm, Tây Hồ Phan Châu Trinh di thảo, Quy Nhơn, 1945