Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 17:27

Thức lâu mới biết nỗi đêm trường.
Thơ thẩn bờ ao cảnh ngắm suông.
Đáy nước long lanh in bóng nguyệt,
Mặt hoa óng ánh đượm màu sương.
Lạnh lìng tắt giọng thương hồn quốc,
E ủ ngồi trơ ngán chẫu chường (chằng).
Phong cảnh như tô màu thuỷ mặc,
Chàng trông càng nghĩ lại càng thương.


1923

Nguồn:
1. Nam phong tạp chí, số 67, tháng 1-1923
2. Hợp tuyển Văn học Việt Nam (1920-1945), tập V, quyển 1, NXB Văn học, Hà Nội, 1987