Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 17:28

Nàng hỡi ai ơi nghĩ đó mà,
Nhân tình bạc bẽo thói tinh ma.
Khi vui tay vỗ cười giòn lạ,
Gặp nạn chân lui bước lảng ra.
Tình nghĩa mặn mà đầu tấc lưỡi,
Nói cười thơn thớt bộ ngoài da.
Ấy lòng nham hiểm vô cùng tận,
Đã biết chưa ai chớ tưởng là.


1923

Nguồn:
1. Nam phong tạp chí, số 71 tháng 5-1923
2. Hợp tuyển Văn học Việt Nam (1920-1945), tập V, quyển 1, NXB Văn học, Hà Nội, 1987