Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 17:28

Lạnh lẽo canh tàn khách thẩn thơ,
Đường kia nỗi nọ rối vơ tơ.
Trông về quê quán sương che khắp
Ngảnh lại non sông tuyết phủ mờ.
Nhạn yến đổi thay chừng mấy độ,
Trúc mai sum họp biết bao giờ
Niềm tây biết ngỏ cùng ai tá?
Chỉ thấy trăng suông bóng lập lờ.


1923

Nguồn:
1. Nam phong tạp chí, số 67, tháng 1-1923
2. Hợp tuyển Văn học Việt Nam (1920-1945), tập V, quyển 1, NXB Văn học, Hà Nội, 1987