Em trên cầu ngồi nhả nhành bông,
Lượn sóng hồng đưa những đoá hồng.
Ta nhào xuống theo dòng hoa nổi,
Một dòng sông bơi giữa dòng sông.