15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2018 16:26

謝兩廣總督孔公其二

旅幣尋常效簿來,
湛恩今仰体柔懷。
觀光辱荷金鞍貺,
醉德均叨綺席陪。
久沐周仁覃海嶠,
重欣夏貢達江淮。
蘩薇靜覺無涯答,
萬壽惟賡南有台。

 

Tạ Lưỡng Quảng tổng đốc Khổng công kỳ 2

Lữ tệ tầm thường hiệu bạ lai,
Trạm ân kim ngưỡng thể nhu hoài.
Quan quang nhục hạ kim yên huống,
Tuý đức quân thao ỷ tịch bồi.
Cửu mộc Chu nhân đàm hải kiệu,
Trùng hân Hạ cống đạt Giang Hoài.
Phiền vi tĩnh giác vô nhai đáp,
Vạn thọ duy canh Nam hữu đài.

 

Dịch nghĩa

Tiền bạc đi đường thường theo sổ sách,
Đội ơn nay được thể lòng vỗ về cho người phương xa.
Đến quan quang lại được mông ân ban yên vàng,
Say đức cùng theo lạm ơn thù tiếp trên chiếu quý.
Gội lâu đức nhân nhà Chu đã khắp cả biển xa,
Lại vui vẻ theo lệ cống đời Hạ đến tận vùng Giang Hoài.
Loài nhỏ như rau vi rậm rạp biết báo đáp sự vô hạn này,
Duy chúc vạn thọ cát tường như Nam sơn có rau đài.


Bài thơ được chép trong Vãn tình di thi hối 晚晴簃詩匯 của Từ Thế Xương nhà Thanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Tiền bạc đi đường sổ sách ghi,
Đội ơn thể đức, xa vỗ về.
Quan quang lại được yên vàng tặng,
Say đức lạm ơn chiếu gấm quỳ.
Nhân đức nhà Chu khắp thiên hạ,
Lệ cống đời Hạ đến Giang Hoài.
Cỏ vi dám báo ân vô hạn,
Duy chúc Nam sơn vạn thọ kỳ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Đi đường tiền bạc sổ ghi,
Đội ơn thể đức vỗ về người xa.
Quan quang yên báu ban quà,
Lạm ơn say đức chiếu hoa ra mời.
Nhân đức Chu, khắp mọi nơi,
Vui theo Hạ cống đến khơi Giang hà.
Cỏ vi dám báo ơn xa,
Cúi mong vạn thọ như là Nam sơn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đi đường tiền bạc sổ ghi,
Đội ơn được thể vỗ về người xa.
Đến quan lại được ban quà,
Lạm ơn thù tiếp chiếu hoa đem mời.
Nhà Chu nhân đức khắp nơi,
Đời sau lệ cống Hạ khơi Giang Hoài.
Rau vi báo đáp ơn dài,
Chúc người vạn thọ rau đài Nam sơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời