Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2018 16:22

謝兩廣總督孔公其一

皇天有意屬斯文,
汶泗鍾靈岳降神。
數仞宮墻增粉雘,
一方屏翰試經綸。
憲邦文武威懷舊,
專閫東西寵渥新。
聖澤宏宣膏雨潤,
榮孚穀仰慰來賓。

 

Tạ Lưỡng Quảng tổng đốc Khổng công kỳ 1

Hoàng thiên hữu ý chúc tư văn,
Phần Tứ chung linh nhạc giáng thần.
Sổ nhận cung tường tăng phấn hoạch,
Nhất phương bình hàn thí kinh luân.
Hiến bang văn vũ uy hoài cựu,
Chuyên khổn đông tây sủng ác tân.
Thánh trạch hoằng tuyên cao vũ nhuận,
Vinh phu cốc ngưỡng uý lai tân.

 

Dịch nghĩa

Trời cao có ý giúp tư văn,
Mạch Phần, Tứ hun đúc nên, núi giáng thần.
Mấy thước cung tường thêm tô điểm,
Gìn giữ một phương triển tài kinh luân.
Là nước văn hiến, nên sự văn võ đều có uy hướng về nguồn cổ,
Quyền hành nơi cương vực đông tây đều hưởng ơn huệ mới.
Thánh đạo tuyên ra như mưa móc tưới nhuần,
Để thóc lúa tốt tươi, người phương xa đến làm khách phải ngưỡng trông.


Bài thơ được chép trong Vãn tình di thi hối 晚晴簃詩匯 của Từ Thế Xương nhà Thanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Trời cao có ý giúp tư văn,
Phần, Tứ đúc chung núi giáng thần.
Mấy thước cung tường thêm vẻ đẹp,
Một phương gìn giữ rõ kinh luân.
Hiến bang văn võ uy nguồn cổ,
Cương vực đông tây lại duy tân.
Thánh đạo tuyên ra nhuần mưa móc,
Tốt tươi cung ngưỡng khách xa gần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Ông trời có ý kết làng văn,
Phần, Tứ tạo nên đỉnh giáng thần.
Mấy thước tường cung thêm vẻ đẹp,
Một phương văn hiến giữ kinh luân.
Võ văn phong tục theo nguồn cội,
Cương vực uy quyền hưởng huệ ân.
Thánh đạo tuyên ra nhuần tưới mát,
Lúa nhiều, khách phục, thoả lòng dân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời