+ Khổ thơ thứ 7 câu cuối "Ngày xuân xanh" không phải "ngày xuân sanh";
+ Khổ thơ thứ 8 câu 2: "Em cố yêu kẻ khác..." chứ không phải "Em có yêu kẻ khác..." nếu là từ "có" thì sẽ sai nghĩa với câu 3 và 4 của khổ thơ này