Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (335 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (162 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)
Tạo ngày 17/07/2014 15:20 bởi tôn tiền tử
Phùng Trước 馮著 năm sinh mất và tự không rõ, người Hà Gian, sống khoảng trước sau năm 735-740, từng làm lục sự cho Quảng Châu thứ sử Lý Miễn 李勉. Thơ còn 4 bài trong "Toàn Đường thi". Ông là bạn với Vi Ứng Vật 韋應物, nay cũng còn 4 bài thơ Vi Ứng Vật tặng ông.