Rét lui ánh sớm trải chan hoà,
Mừng gặp ngày xuân cây trổ hoa.
Trên ngựa, đàn bà phi tựa chớp,
Bát nâng, sư sãi chuyển như xe.

tửu tận tình do tại