Quyền quý nối đời thiên hạ có,
Thọ, vinh đầy đủ thế gian chưa.
Gặp tuần sơ thọ cùng vui chúc,
Xuân tám nghìn năm lại tiếp thu.

tửu tận tình do tại