31/03/2023 17:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thọ Thẩm đô đốc sơ độ
壽沈都督初度

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2020 22:00

 

Nguyên tác

累葉貂蝉天下有,
一門麟鳳世間無。
今逢初度同歡祝,
椿八千春春又秋。

Phiên âm

Luỹ diệp điêu thuyền thiên hạ hữu,
Nhất môn lân phượng thế gian vô.
Kim phùng sơ độ đồng hoan chúc,
Thung bát thiên xuân, xuân hựu thu.

Dịch nghĩa

Nối đời quyền quý, trong thiên hạ thường có,
Một nhà đầy đủ vinh, thọ thì thế gian hiếm.
Nay gặp ngài lên bậc sơ thọ, cùng vui vẻ chúc mừng,
Thọ như cây thung qua tám nghìn mùa xuân tiếp tám nghìn năm mùa thu.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Quyền quý nối đời thiên hạ có,
Thọ, vinh đầy đủ thế gian chưa.
Gặp tuần sơ thọ cùng vui chúc,
Xuân tám nghìn năm lại tiếp thu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Thọ Thẩm đô đốc sơ độ