Kính xin quý vị điều phối viên sửa lại chữ Hán thứ 3 trong câu thứ hai thành chữ . Hiện tại chữ này đang là chữ . Xin cảm ơn quý bảo quản viên.