Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/05/2020 23:18

病中書懷其三

文星久已現馮村,
應鳥各家耀福門。
父子相傳儒是業,
古今不變道常存。
青氈業繼家聲舊,
白日歡承綵色溫。
天意至公無厚薄,
只留福做我兒孫。

 

Bệnh trung thư hoài kỳ 3

Văn tinh cửu đĩ hiện Phùng thôn,
Ưng vị ngô gia diệu phúc môn.
Phụ tử tương truyền Nho thị nghiệp,
Cổ kim bất biến đạo thường tồn.
Thanh chiên nghiệp kế gia thanh cựu,
Bạch nhật hoan thừa thái sắc ôn.
Thiên ý chí công vô hậu bạc,
Chỉ lưu phúc tố ngã nhi tôn.

 

Dịch nghĩa

Văn tinh lâu nay đã hiện ở làng Bùng,
Nên vì nhà ta soi sáng cửa phúc.
Cha con nối nhau truyền nghiệp Nho gia,
Đạo còn mãi xưa nay không biến đổi.
Cái nệm lông xanh nối nghiệp cha ông, nếp nhà theo lối cũ.
Ngày sáng rõ, vui lòng cha mẹ, đượm vẻ vui tươi.
Ý trời rất công bằng, không hậu bạc với ai cả,
Chỉ để phúc lại cho con cháu làm nên mà thôi.


Nguồn: Bùi Duy Tân, Thơ văn Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007