Lâu đài gần nước trông trăng sớm,
Chỗ nắng cây hoa dễ tốt tươi.
Truyền tụng từ xưa câu nói ấy,
Thấy người thứ nhất ở Giang Tây.

tửu tận tình do tại