Nhà giầu sang quái nhất trên đời
Hoa đẹp cửa son chốn chốn cài
Chỉ mỗi mộng hồn không quản nổi
Tha hồ bay bổng tận chân trời

tửu tận tình do tại