Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tam Quốc, Tấn, Nam Bắc, Tuỳ)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 14/11/2013 15:20 bởi hongha83
Phó Hấp 傅翕 (497-569) là nhân vật thần dị trong giới Phật giáo, và cũng là nhà thơ thời Nam Bắc triều, quê ở huyện Ô Thương, quận Đông Dương, tự Huyền Phong 玄風, hiệu Thiện Tuệ 善慧, còn xưng là Phó đại sĩ 傅大士, Song Lâm đại sĩ 雙林大士, Đông Dương đại sĩ 東陽大士 hoặc Ô Thương cư sĩ 烏傷居士. Có trước tác "Tâm vương minh" 心王銘, "Lương triều Phó đại sĩ tụng Kim Cương Kinh" 梁朝傅大士頌金剛經, "Thiện Tuệ Phó đại sĩ ngữ lục" 善慧大士語錄, "Hoàn nguyên thi" 還源詩 truyền đời.