Tay không cầm cán mai,
Đi bộ lưng trâu ngồi.
Người đi qua trên cầu,
Cầu trôi nước chẳng trôi.


Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)