Có một người trai nào trong chúng ta
Run sợ
Khi chớp loá
Quanh vai?
Hắn phải rời hàng ngũ chúng ta đi
Đồ hèn nhát
Cho hắn che đầu hắn lại
Bằng miếng vải che đầu!

Các bạn ơi, nhân danh
Tự do thần thánh
Chúng ta luôn vững chân
Không nghiêng ngả
Ta cho thế giới biết
Ta là ai
Trong hàng ngũ chúng ta
Chỉ có những con người

Khi tiếng kèn bắt đầu gọi
Ta tiến tới!
Những người trai dũng cảm sẽ đến thay ta
Nếu ta ngã xuống!
Cho chỉ hai người Hung-ga-ri sống
Thì cũng không sao
Cốt nhất là hai người ấy
Sống tự do!

Quốc kỳ Hung-ga-ri có ba màu
Dấu hiệu đẹp làm sao!
Bảo vệ nó, cho đến lúc tay ta
Không còn máu chảy!
Quốc kỳ yêu mến ơi
Hãy bay cao trước mặt chúng tôi

Cho đến lúc chúng tôi chết
Chúng tôi sẽ giơ anh lên cao ngất
Hỡi quốc kỳ ba màu
Dù anh có bị trăm viên đạn bắn
Chúng tôi sẽ bảo vệ anh
Bằng máu đổ
Kẻ thù không thể đạp anh
Dưới chân
Dù chúng tôi có bị máu đổ
Đầm đìa!


Pest, 4-1848
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)