Tấm thân trang điểm má hồng tươi
Đối mặt kim phu bán nụ cười
Lả lơi chào bướm hoa phô nhuỵ
Phất phơ vờn gió liễu buông tơ
Hương lồng trướng gấm xuân biển
Quán dựng non Vu mây nhởn nhơ
Lạc thú trên đời âu chiếm hết
Đêm đêm hoa đuốc tựa trong mơ


Nguồn: Thơ văn Ninh Tốn, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1984