Sông Linh, khăn núi, toạ ngôi chùa
Ba chục năm rồi mới lại qua
Thông vẫn mọc đầy, hạc mến tổ
Phòng tre nào thấy vị sư xưa

tửu tận tình do tại