Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)
Tạo ngày 16/10/2018 20:18 bởi tôn tiền tử
Nhạc Lôi Phát 樂雷發 tự Thanh Viễn 聲遠, hiệu Tuyết Cơ 雪磯, người Ninh Viễn (nay thuộc Hồ Nam) đời Nam Tống, đỗ đầu đặc khoa năm Bảo Hựu thứ nhất, ra làm quan nhưng sau vì có mấy lần bàn thời chính không được dùng, từ chức về nhà. Tác phẩm có Tuyết Cơ tùng cảo.