Vẩy Tương lớp lớp gửi người xa
Ve mới liễu thưa buổi tiễn đưa
Ba Sở đêm cùng nghe nhạn lạnh
Mỗi năm thu lại thấy thơ già
Hoa mai thêm được ly tao thiếu
Ý dĩ cần cho bút sử rà
Đẵn trúc núi Nghi làm sáo mới
Thăm Hoàn Y đợi tháng sương sa

tửu tận tình do tại