Hy vọng kể chi ngày mỗi khác
Nước mắt xa gì thuở Tố Tâm
Hỏi hồ Tây sóng pha bao lệ
Thu rơi bao lớp lá thư tình.

Có ai quét được lá rừng
Gom lại từ nhiều thế kỉ
Đã cao bằng những mộ chí tình yêu ?