Biển xanh thành nương dâu
Thơ báo trước việc đời năm thế kỷ
Thiên chức nhà thơ với cõi trần đến thế
Hành tinh này còn có ở nơi đâu?

Mặc thế cuộc vần xoay
Đối nhân bằng nhân bản
Con người ấy với thiên nhiên bầu bạn
Đời bon chen sao kham nổi hiền tài.

Lời sấm truyền khó thấy một câu sai
Duy một việc ông tính lầm dễ thấy:
Thân áo vải, đầu trần thanh thản vậy
Lại đóng gông trong mũ áo triều đình!