Chạm đêm dẫm phải bóng mình
Chạm ngày mong nhặt bình minh mang về
Chạm chiều bóng đổ triền đê
Chạm anh mong có người về sóng đôi…