35.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Huỳnh Văn Nghệ (40 bài)
- Nguyễn Nhược Pháp (11 bài)
- Mộng Tuyết (30 bài)
- Thôi Hữu (1 bài)
- Anh Đào (3 bài)
Tạo ngày 14/08/2015 00:54 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Thị Manh Manh 阮氏萌萌 (1914-2005) thường ký tắt là Manh Manh, tên thật là Nguyễn Thị Kiêm 阮氏兼, còn có bút hiệu là Mym, Nguyễn Văn Mym, Lệ Thuỷ, có lúc dùng tên Nguyễn Thị Kim, sinh tại tỉnh Gò Công, là con của tri huyện Nguyễn Đình Trị, tục danh Huyện Trị, nghị viên thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn thời bấy giờ.

Thuở nhỏ nữ sĩ bà học ở trường Ecole des Jeunnes Files Annamites, cũng có tên là Nữ học đường Sài Gòn, thường được gọi là trường Áo Tím, sau đổi là trường Gia Long, sau 1975 đổi tên là trường Nguyễn Thị Minh Khai. Sau khi tốt nghiệp bằng thành chung, bà dạy học tại trường này một thời gian, đồng thời cộng tác với một số báo như Công luận, Nữ lưu, Việt Nam, Phụ nữ tân văn… Bà tích cực tham gia hoạt động trong các hội Nữ lưu học hội, Hội Dục anh, thành lập…