Lê tổ ban đầu từng nổi tiếng
Mấy ai so được với ông nào
Giúp vua quan lại tôn Hành khiển
Đối nước dân làng trọng đức cao
Cờ biển huy hoàng nơi miếu mạo
Đá bia khắc chữ tỏ công lao
Thiêng liêng nếu chứng lòng tin thực
Mộng báo cho tôi chút tự hào

tửu tận tình do tại