Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyên Sa (62 bài)
- Phùng Quán (54 bài)
- Cung Trầm Tưởng (21 bài)
- Dương Tường (41 bài)
- Xuân Sách (163 bài)
Tạo ngày 20/01/2015 00:21 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Ngọc Anh (1932-1965) người Quảng Nam, làm việc ở Ban văn sử địa (tiền thân Viện Văn học Việt Nam sau này), chuyên nghiên cứu văn hoá Tây Nguyên, tham gia dịch các trường ca như Đam San, Xinh Nhã,…