Ham thắng năm xưa đánh đại cường
Hải Hồ bỗng chốc phải tan xương
Đầu lâu vò rượu vùi Minh phủ
Ngôi mả cánh đồng quạnh ánh dương
Con cháu đâu còn ai cúng mộ
Chiêm Thành nào thấy kẻ xưng vương
Không bằng đạo tặc mong chung sống
Con rối tạp nham ở hý trường

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)