Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2010 08:13

Du hồ kỳ 3

Phương thành tây bạn túc nê kim
Duy hữu thu hồ lạc thưởng âm
Vạn khoảnh lưu li thiên nhất sắc
Cửu trùng thiên bích thuỷ trung tâm
Uy nhan chỉ xích ngư kiên điếu
Viễn phố cao đê điểu tán lâm
Hầu độ nhất du tông thử thuỷ
Nguyện thi vũ lộ tác can lâm

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ngựa xe tấp nập mé tây thành
Man mác hồ thu điệu sáo sênh
Muôn khoảnh ngọc ngời trời một sắc
Chín trùng thắm đậm nước trong xanh
Oai nghiêm gang tấc phao câu nổi
Bãi vắng đê cao cánh nhạn quanh
Một chuyến theo hầu chơi bến nước
Mong cho đây đó thấm mưa lành


Nguồn: 101 bài thơ phú Tây Hồ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngựa xe tấp nập tây thành,
Hồ thu man mác điệu làn sáo vang.
Ngọc ngời một sắc trời ngàn,
Chín trùng thắm đậm nước làn trong xanh.
Câu phao nổi uy tấc gang,
Đê cao bãi vắng nhạn quanh cánh đồng.
Theo chơi một chuyến bến sông,
Mưa lành đây đó cầu mong thấm đều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời