24/06/2021 17:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồng Nga mộ
蓬莪墓

Tác giả: Nguyễn Mộng Tuân - 阮夢荀

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 28/07/2019 14:43

 

Nguyên tác

狃勝當年仇大邦,
海湖一旦取天亡。
頭為飲器臧盟府,
墳枕荒郊伴夕陽。
豈有子孫供祭暮,
只餘名號占番王。
曷來鮑老閒相伴,
偎儡棚中雜戲場。

Phiên âm

Nữu thắng đương niên cừu đại bang,
Hải Hồ[1] nhất đán thủ thiên vương (vong).
Đầu vi ẩm khí tàng Minh phủ[2],
Phần chẩm hoang giao bạn tịch dương.
Khởi hữu tử tôn cung tế mộ,
Chỉ dư danh hiệu Chiêm phiên vương.
Hạt lai bào lão gian tương bạn,
Ôi lỗi bằng trung tạp hý trường.

Dịch nghĩa

Hồi năm đó vì ham hố chiến thắng, đến xâm lược đại bang
Một ngày kia ở đất Hải Hồ bị trời làm cho mất ngôi chúa
Lời thề còn cất ở phủ Tư Minh mà đầu lâu đã làm dụng cụ uống rượu
Nấm mồ gối lên cánh đồng hoang, bạn với ánh chiều tà
Nếu có con cháu nào đến cúng tế
Chỉ còn cái danh hiệu là vua Chiêm ở phiên trấn
Dù là giặc cướp xưa nay vẫn là bạn chung sống hoà bình với nhau
Một hý trường tạp nham chẳng khác bù nhìn trong giàn dưa

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Ham thắng năm xưa đánh đại cường
Hải Hồ bỗng chốc phải tan xương
Đầu lâu vò rượu vùi Minh phủ
Ngôi mả cánh đồng quạnh ánh dương
Con cháu đâu còn ai cúng mộ
Chiêm Thành nào thấy kẻ xưng vương
Không bằng đạo tặc mong chung sống
Con rối tạp nham ở hý trường
Chúa Chiêm Thành là Bồng Nga, cuối đời Trần vào cướp nước ta vây hãm kinh thành. Về sau tại Hải Hồ bị Trần Khát Chân bắn chết.

Nguồn: Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng dịch, NXB Hội Nhà văn, 2019
[1] Một địa danh thời Trần thuộc lộ Long Hưng - sau đổi là Hải Triều thuộc huyện Hưng Nhân, tỉnh Thái Bình.
[2] Chính tên là Tư Minh phủ. Khi một vương hầu nào được thụ phong, các công văn, sắc phong đều được bảo quản ở phủ Tư Minh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Mộng Tuân » Bồng Nga mộ